काळजी मराठी स्टेटस

आजकाल प्रेमामध्ये असं होतं की,
एक व्यक्ती बोलण्यासाठी वेड्यासारखी,
वाट पाहत असते. आणि दुसऱ्याला..
त्याची जरा सुद्धा काळजी नसते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.