Busy Manus Status

Life मध्ये प्रत्येक माणूस हा Busy असतोच,
पण त्याच्या Life मध्ये,
जर तुमची किंमत असेल तर तो..
तुमच्यासाठी वेळ काढतोच…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.