SAD Status Marathi

Latest SAD Status Marathi News

Ignore Status Marathi

खूप त्रास होतो जेव्हा ती व्यक्ती आपल्याला Ignore करते. ज्याच्यासाठी आपण साऱ्या

Status King

Ektepana Marathi Status

एकटे पणाची इतकी सवय झालीये.. कि आता, कोणाच्याही सोबतीची पण.. भीती वाटते...

Status King

काळजी मराठी स्टेटस

आजकाल प्रेमामध्ये असं होतं की, एक व्यक्ती बोलण्यासाठी वेड्यासारखी, वाट पाहत असते.

Status King