Ek Choti Chukhi Pureshi Aste Naate Tutayala

कुणावर कितीही प्रेम करा पण जर
समोरच्याला आपली सोबत नको असेल ना,
तेव्हा आपली लहानशी
चुकी पण पुरेशी असते नातं तुटायला…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.