Itarana Aavdave Mhanun

इतरांना आवडावं म्हणून
आपल्यात बदल करायची
काय गरज आहे?
आपण जसे आहोत
तसेच आवडणारे
कुणी ना कुणी नक्कीच भेटेल…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.