Jevha Tumhi Chukta

जेव्हा तुम्ही बरोबर असता
तेव्हा कुणाच्या
लक्षात राहत नाही…
पण जेव्हा चुकता
तेव्हा कुणी
तुम्हाला विसरत नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.