Majhyasarkhi Shodun Dakhav Mag Mi Mante

मला तुझ्यासारखा भेटणार नाही हे मी जाणते,
पण तू ही माझ्यासारखी शोधून दाखव मग मी मानते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.