Prem Karto Tech Sodun Ka Jatat

कधी कधी आपण ज्यांच्यावर खूप प्रेम करतो तीच माणसं आपल्यापासून फार दूर जातात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.