Raag Mhanje Kaay

कोणीतरी मला विचारलं राग म्हणजे काय?
मी हसत उत्तर दिलं.
राग म्हणजे
दुसऱ्याची चूक असतांना,
स्वतःला त्रास करून घेणे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.