Tag: आयुष्यात कधी कधी असे वाटत

Sad Relationship Quotes Marathi

आयुष्यात कधी कधी असं वाटतं, काही माणसं थोडी आधी भेटली असती, तर

Status King