Konala Kase Vash Karta Yevu Shakte

Konala Kase Vash Karta Yevu Shakte

ज्या व्यक्तीला पैशाचा हव्यास आहे त्याला पैसा देवून,
अहंकारी व्यक्तीला हाथ जोडून,
मुर्खाची गोष्ट मान्य करून अणि
विद्वानाला सत्य बोलून वश करता येऊ शकते…