Insult Marathi Love

Insult Marathi Love

मुलगा: तुटलेल्या हृदयावर प्रेम करशील, की हृदय तुटेपर्यंत प्रेम करशील…?? ☺ ☺ मुलगी: तुटलेल्या चपलेने मार खाशील, की चप्पल तुटेपर्यंत मार खाशील…??