Jast Pahave, Aikave Matra Kami Bolave

Jast Pahave, Aikave Matra Kami Bolave

परमेश्वराने आपल्याला दोन डोळे, दोन कान दिले आहेत;
मात्र जीभ एकच आहे.
याचा अर्थ आपण जास्तीत जास्त पाहावे, ऐकावे;
मात्र बोलावे मोजकेच…