Pintya: Govyala Chalaloy

Pintya: Govyala Chalaloy

पिंटया: गोव्याला चाललोय जातांना रस्त्यात बायकोला दरीत टाकून देणार आहे, चिंटया: माझी पण घेऊन जा आणि ढकल, पिंटया: तुझी येतांना ढकलली तर चालेल का?