Premache Tin Shabd

Premache Tin Shabd

प्रिये तू मला हवी आहेस.. माझ्या सोबत.. एखादया छानश्या हॉटेलमध्ये.. ऐकायचे आहेत ते प्रेमाचे तीन शब्द… … … फक्त तुझ्या तोंडून.. … … मी बिल भरते…!