Bayko: Majhi Ek Ut Aahe

Bayko: Majhi Ek Ut Aahe

बायको: माझी एक अट आहे, नवरा : काय? बायको: तूम्ही सोडायला आले तरच मी माहेरी जाणार, नवरा: माझी पण एक अट आहे, बायको: काय? नवरा: मी घ्यायला आलो तरच परत यायचे…