Paisa Mhanto Status

एक सूंदर ओळ माणूस म्हणतो माझ्याकडे पैसे आल्यावर मी काहीतरी करेल… . . . पण पैसा म्हणतो तु काहीतरी कर तरच मी तुझ्याकडे येईल…