Tag: मुलगा : बाबा मला परीक्षे मध्ये 90% भेटले

Mulga Baba Joke

मुलगा : बाबा जर मला परीक्षेमध्ये 90% भेटले, तर तुम्ही काय कराल?

Status King