Tag: या जगात फक्त दोनच माणसे पूर्णपणे सुखी राहू शकतात

Ya Jagat Donach Manse Sukhi Rahu Shaktat

या जगात फक्त दोनच माणसे पूर्णपणे सुखी राहू शकतात, ज्याला त्याचे खरे

Bhagyashri S