Mulala Sandasat Ghalun Marla

वडील: इतका मार खातोस रोज, तुला राग येत नाही का रे माझा..? : मुलगा: येतो ना…! : वडील: मग काय करतोस तू राग आल्यावर..? : मुलगा: मी संडास घासतो…! : वडील: संडास घासून राग कसा काय शांत होतो….? : मी संडास तुमच्या टूथब्रश ने घासतो…! : मुलाला संडासात घालून मारला…