Bayko Facebook Whatsapp Vaparnari Nako

Bayko Facebook Whatsapp Vaparnari Nako

शेवटी आज आई बोललीच, बाळा बायको कमी शिकलेली असली तरी चालेल, पण… Facebook, Whatsapp वापरणारी नको, आपल्या घरी इतर कामं पण असतात…