Bayko Navra Joke Marathi

बायको: काय हो, मी जेव्हा गाणे गात असते, तेव्हा तुम्ही घर बाहेर का जाता? नवरा: कारण बाहेरच्या लोकांना, असे वाटू नये कि मी तुझा गळा दाबतोय…