Diwali Pahat Status

Diwali Pahat Status

दिवाळीची आली पहाट, रांगोळ्यांचा केला थाट, अभ्यंगाला मांडले पाट, उटणी, अत्तराचा घमघमाट.. लाडू, चकल्या करंज्यांनी सजले ताट, पणत्या दारात एकशेआठ, आकाश दिव्यांची झगमगाट… दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!