Doctor Patient Joke

एक माणूस रात्री 2:00 वाजता दारू पिऊन डॉक्टरच्या घरी जातो, आणि डॉक्टरला उठवून विचारतो.. डॉक्टर साहेब, घरी यायचे तुम्ही किती फी घेता? डॉक्टर : फक्त 250 रुपये.. माणूस : तर चला मग.. डॉक्टर गाडी काढतात आणि दोघेजण घराकडे निघतात.. माणूस : डॉक्टर साहेब.. इथे थांबा. माझे घर आले.. डॉक्टर : Ok, चला लवकर, मला पेशंट … Read more