Navra Bayko Aani Kombda Joke

Navra Bayko Aani Kombda Joke

एक शेतकरी खुप आजारी असतो, त्याची पत्नी म्हणते: तुमचा ताप वाढतच चाललाय, थांबा मी तुम्हाला चिकन सूप बनवून देते, खुराडयातला कोंबडा खडबडून जागा होतो, कोंबडा म्हणतो: ओ ताई! आधी क्रोसीन देऊन पहा ना, लगेच काय चिकन सूप? ☺☺☺