Tag: Jagat Dhadas Kelyashivai Konalach Yesh Milat Nahi Karan..

Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat

जगात धाडस केल्याशिवाय
कोणालाच यश मिळत नाही कारण..
ज्याच्यात हिंमत
त्यालाच किंमत…