Kaka Gotya Joke Marathi

Kaka Gotya Joke Marathi

काका: कारे गोटया आई कशी आहे? गोटया: आई बरी आहे. काका: दादा कसा आहे? गोटया: दादा बरा आहे. काका: ताई कशी आहे? गोटया: ताई बरी आहे. काका: आणि तू कसा आहेस? गोटया: काका मी पण बरा आहे. काका: मग बाबा पण बरेच असतील? गोटया: नाही बाबा एकच आहे… ☺☺☺