Tag: Khare Mitra Kadhich Dur Jat Nahit

Khare Mitra Kadhich Dur Jat Nahit

खरे मित्र कधीच दूर जात नाहीत,
जरी ते रोज बोलत नसले तरी…