Manapasun Prem Karnare Have Kunitari

Manapasun Prem Karnare Have Kunitari

मनापासून प्रेम करणारे हवे असते कुणीतरी, मनामधले ओळखणारे हवे असते कुणीतरी, मनातले सारे गुज सांगण्यासाठी हवे असते कुणीतरी, फुलासारखे हळुवार जपणारे हवे असते कुणीतरी…