Manatle Sare Kahi Sangnyasathi

मनातले सारे काही सांगण्यासाठी, समोर मनासारखा माणुस असून चालत नाही, तर त्या माणसाला मन असावे लागते…