All Out Joke Marathi

All Out Joke marathi

मोलकरीण: बाईसाहेब तुमच्या मुलाने मच्छर खाल्ले, बाईसाहेब: माझ तोंड काय बघतेस डॉक्टरला बोलाव, मोलकरीण: आता घाबरण्याचे कारण नाही बाईसाहेब.. ☺ ☺ ☺ ☺ मी त्याला All Out पाजले आहे…