Navra Bayko Swapn Joke

नवरा ( बायकोला चिडवत ) : काल रात्री माझ्या स्वप्नात, एक सुंदर मुलगी आली होती.. बायको :- एकटीच आली असेल, नवरा :- हो तुला कसं माहीत…? बायको :- कारण तिचा नवरा माझ्या स्वप्नात आला होता…!