Paper Sutlya Nanrchya Pratikriya

पेपर सुटल्यानंरच्या प्रतिक्रिया: दहावी अ :- सगळं सोप्प होतं.. दहावी ब :- काही प्रश्न सोपे होते.. दहावी क :- बरा होता पेपर.. दहावी ड :- मॅडम काय दिसत होती…!!