Navra Bayko Bhut Joke

रात्री भुताची मालिका बघून झाल्यावरचा संवाद: बायको: अहो, माझ्याकडे तोंड करून झोपा, मला भीती वाटतेय.. नवरा: हा, म्हणजे मी भिऊन मरतो…