Samjun Ghenyasathi Manacha Mothepana Lagto

Samjun Ghenyasathi Manacha Mothepana Lagto

समजवण्यापेक्षा समजून घेण्यामधे खरी परीक्षा असते, कारण समजवण्यासाठी अनुभवाचा कस लागतो, तर समजुन घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो…