Toch Aaplyala Jivapalikade Japto

ज्यांच्या सोबत हसता येते
अशी बरीच माणसे
आपल्या आयुष्यात असतात…
पण ज्याच्या समोर
मनमोकळे रडता येते,
असा एखादाच कुणीतरी असतो…
आणि तोच आपल्याला
जीवापलीकडे जपतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.