Tu Javal Aslyacha Bhas Hoto

खूपदा तू नसूनही जवळ असल्याचा भास होतो,
तो भास आहे हे कळल्यावर मात्र जीवाला त्रास होतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.