Tu Majhi Vaat Paahtana

एकदा मला ना,
तू माझी वाट पाहतांना पाहायचंय..
तेवढ्यासाठी आडोशाला,
हळूच लपून रहायचंय…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.