Tumhala Shanti Havi Asel Tar

तुम्हाला शांती हवी असेल तर
पहिल्यांदा पत्नी सांगते ते ऐकायला शिका.
आपोआपच शांतीच्या दिशेने तुमची
वाटचाल सुरु होईल. लक्षात ठेवा
जगातल्या कुठल्याच पत्नीला
आपल्या पतीचे वाटोळे व्हावे,
त्याला त्रास व्हावा असे..
वाटत नाही,
नवरा कसाही असला तरी…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.